Splošni pogoji poslovanja (SPP) - Prodaja

Splošni pogoji poslovanja (SPP) - Prodaja

Brigl & Bergmeister GmbH

PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o.

PAPIRNICA VEVČE d.o.o.

1. Veljavnost

1.1. Če se pogodbenici pisno ne dogovorita drugače, veljajo ti Splošni pogoji poslovanja za vsa naročila, pogodbe in pogodbe Brigl & Bergmeister GmbH, PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o. in PAPIRNICA VEVČE d.o.o. v zvezi z nakupom blaga. Predpisi, ki odstopajo od teh pogojev nakupa, se uporabljajo le v obsegu, v ko se je B&B z njimi izrecno pisno strinjal (tudi če jim B&B izrecno ne nasprotuje). Ti GTC veljajo tudi za vse prihodnje transakcije s prodajalci, tudi če se v prihodnosti ne sklicuje na GTC. "B&B" enako pomeni PAPIRNICA VEVČE d.o.o. in PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o..

1.2. Ponudbe, predložene B&B, so brezplačne in (pred pisno potrditvijo naročila) nezavezujoče za B&B, ne glede na to, kakšno pripravljalno delo je bilo potrebno.

2. Sklep, sklenitev pogodbe

2.1. Naročila so za B&B zavezujoča le po pisnem naročilu in potrditvi s strani poslovnega partnerja. Do prejema potrditve ima B&B pravico preklicati naročila kadarkoli in brez obrazložitve. Če potrditev ni poslana v treh delovnih dneh od datuma naročila, B&B kot kupec ni več vezan na naročilo. Če se naročilu ali ponudbi, ki jo odda B&B, pisno ne ugovarja največ v šestih delovnih dneh, se to velja za sprejetje.

2.2. V vseh dokumentih, ki se nanašajo na določen vrstni red, je treba navesti številko naročila B&B. Brez navedbe številke naročila se uradna obvestila ne prejmejo.

2.3. Pogodbeni partner mora prenašati objektivno utemeljene in ustrezne spremembe zahteve glede izvedbe ali vrstnega reda B&B, če to ne povzroči povečanja cene ali plače, ki presega 10 % zneska naročila.

3. Dobava, kraj izvedbe

3.1. Če ni drugače dogovorjeno, je kraj izvedbe dostave kraj prejema, določen v naročilu. Če je dobava z namestitvijo/montažo ali drugimi storitvami, ki jih mora zagotoviti dobavitelj, je pravočasnost odvisna od sprejetja B&B.

3.2 Stroške in tveganje prevoza krije poslovni partner. Tveganje izgube ali škode se prenese na B&B le ob predaji ali prevzemu.

3.3.B&B ima pravico enostransko in brez obrazložitve obrazložitve spremeniti datum dostave tri delovne dni pred dogovorjeno dostavo, ne da bi pri tem pri tem kupili kakršne koli stroške.

4. Delna dostava

4.1. Delne dostave niso dovoljne, razen če se B&B izrecno strinja z njimi. Vsi roki začnejo teči šele po prejemu zadnje delne dostave.

5. Cena, dostava

5.1. Če v naročilu ni drugače navedeno, cena, ki je določena v naročilu, vključuje vse stroške za dostavo v skladu z Incoterms 2010 – DAP naročanje dela.

5.2. Če ni dogovorjeno drugače, cene vključujejo stroške pakiranja in prevoza ter razkladanje na namembnem kraju z veljavnim obveznim davkom na dodano vrednost. To so fiksne cene, ki jih dobavitelj ne more enostransko povečati.

5.3. Če pogodbeni partner pred prevzemom zniža cene seznama za njegovo blago, mora to znižanje v celoti prenesti na B&B glede še ne dobavljenega blaga.

5.4. Način prevoza je treba dogovoriti z B&B – če ni navedeno v naročilu. B&B ima pravico, da prevzame odtujitev embalažnega materiala in – v primeru večjih količin embalaže – dobavitelja nakaže za posledičnih stroškov. Če B&B ne uporabi te pravice, je dobavitelj dolžan embalažni material brez odlašanja pobirati na lastne stroške in ga ustrezno odložiti. Ta na splošno velja za dobave na gradbišča B&B, zlasti za naložbene projekte in večja popravila. V teh primerih mora dobavitelj vzeti ves embalažni material s sebi na svoj račun in pustiti kraj dostave čist.

5.5. Brez ustreznih dokumentov o dobavi (e.B. dobavni zvezek itd.) se dobava ne bo prevzela ali nadalje obravnavala kot izpolnjevanje naročila, temveč bo shranjena na tveganje in stroške dobavitelja. Pošiljka mora biti ustrezno pakirana, zlasti vendar jo B&B obravnava kot naročilnica v skladu s predpisi o pošiljanju. Škodo, ki izhaja iz neizpolnjevanja takih navodil, nosi dobavitelj. Blago je sprejeto brez izjeme ob sprejetju ali času raztovarja, določenem v naročilu. V izjemnih primerih, e.B. v primeru nujne dostave se mora dobavitelj dogovoriti z B&B o sprejetju posebnega blaga. Sprejetje je na splošno predmet preverjanja točnosti, pravilnosti in primernosti.

6. Računi, plačilni pogoji

6.1 Računi morajo biti poslani na predpisan naslov obračunavanja. V račun je nujno vključiti celotno številko naloga, sicer obdelave ne bo in datum zapadlosti ne bo. Računi morajo biti skladni z UStG.

6.2. Razen če je ločeno dogovorjeno, se plačila izplačujejo po 14 dneh s 3% popustom ali po 90 dneh neto. Plačilna obdobja tečejo od preverjanja računa, ki ga B&B, ki mora potekati brez odlašanja. Plačilo ne sprejema pravilnosti dostave in s tem ne odvzame zahtevkov za garancijo ali odškodnino.

6.3 Plačila po menici, čeku in naročilu tretjim osebam ter kreditna pisma so dopustna.

7. Rezervni deli za ukinjene zahteve serije

7.1. Poslovni partner se zavezuje, da bo dobavljal rezervne dele po razumnih cenah za obdobje najmanj 10 let, tudi po koncu serije dobave.

8. Civilna in intelektualna lastnina

8.1. Vse tkanine ali deli, ki so na voljo B&B, ostanejo njihova lastnina. Uporabljajo se lahko le po dogovoru. Obdelava tkanin in sestavljanje delov se izvaja za B&B. V skladu z dogovorom je B&B solastnik proizvoda, proizvedenega z uporabo njegovih snovi in delov, v razmerju med vrednostjo določb in vrednostjo celotnega izdelka, ki ga je dobavitelj v zvezi s tem shranil za B&B. V primeru amortizacije ali izgube materialov, ki jih zagotovi B&B, dobavitelj zagotovi zamenjavo.

8.2. Vzorci, modeli, risbe, tiskalne predloge in druga sredstva ostajajo materialna in intelektualna lastnina B&B kot stranke, ki jo lahko prosto razpolaga. Ti ukrepi se lahko uporabljajo le za izvršitev naročil in ne smejo biti dostopni ali dostopni osebam zunaj podjetja. Brez pisnega soglasja B&B se te ne smejo prenesti na tretje osebe ali se uporabljajo za druge namene kot pogodbene. Zagotoviti jih je treba pred nepooblaščenim pregledom in uporabo. Ob upoštevanju nadaljnjih pravic lahko B&B zahteva njihovo predajo, če dobavitelj krši te obveznosti. Če ni drugače dogovorjeno, jih je treba vrniti brezplačno po dostavi naročila.

8.3. Poslovni partner mora v primeru sporov v zvezi z intelektualno lastnino, zlasti patentnih sporov, odškodovati in držati B&B neškodljivo ter mu omogočiti uporabo dobavljenih predmetov brez omejitev.

9. Napake, garancijski predpisi

9.1 Izključitve in omejitve odgovornosti pogodbenih partnerjev B&B, zlasti iz naslova Garancija ali odškodnina, so neučinkovite. V primeru napak lahko B&B izbirate med zamenjavo, popravilom, znižanjem cen ali konverzijo. Roki za odpravo napak v trajanju največ štirih tednov se morajo vesti kot razumni. Dokazno breme za odsotnost napak je vedno na dobavitelju.

9.2 Obveznost pregleda in obvestila o napakah se začne s prejemom B&B ali sprejemom in znaša enega (1) meseca.

9.3 Če pogodbe o daljšem časovnem obdobju za obdobje dveh let ni, poslovni partner jamči, da pošiljka ne kaže napak, ki bi vplivale na uporabo ali delovanje, in ima značilnosti, ki jih je določil poslovni partner. Poslovni partner zagotavlja funkcionalnost, obljubljeno in v vsakem primeru običajno predpostavljene lastnosti, kot tudi prvo razred kakovosti izdelkov ali storitev, ki jih je opravil v celotnem garancijsko obdobju.

9.4. Vse dostave, Posebno strojevi, morajo biti u skladu sa vsemi zakonskim i tehničnim določbama, ki se na njih uporabljajo, zlasti varnostnimi predpisi, in morajo biti sposobni pridobiti OZNAKO CE kot enoto in, po potrebi, tako v povezavi s komponentami obrata na toku in dolvodno, kot tudi Splošnim pravilnikom o zaščiti zaposlenih, Pravilnikom o strojnim zaščitnim napravama in predpisi za elektrotehniko, ki se uporabljajo v Avstriji. skladnosti.

9.5. Pravica do pridržanja: V primeru pritožb ima B&B pravico odtegniti celotno odprto pristojbin, dokler se ne pojasni vprašanje, ali napaka obstaja.

9.6. Poslovni partner mora podjetju B&B zagotoviti navodila za shranjevanje in obratovanje z dostavo, sicer je za škodo, ki izhaja iz neuvedbe teh predpisov, priskrbeti odškodnino.

10. Poštna pisma, spremni naslovi

10.1 Celotna številka naročila se vnese v stolpec pošiljke, namenjene za povolitve prejemnika. Obvestila o dobavi ali obvestila o dobavi morajo biti poslana tako, da, če je mogoče, pridejo v last kupca pred ali hkrati z blagom. Vse številke naročil morajo biti uporabljene v obvestilih o dobavi in obvestilih o dobavi. Poslovni partner je v primeru nepravilnega obravnavanja, ki ga je stranka povzročila zaradi nepravilnega obravnavanja poslovnega partnerja, za odškodnino in stroške, zlasti pristojbine za prevoz vozil, posebne stroške za premestitev in stroške remanufakcije. Pri plačilu v skladu s cenami na enoto je odločilna teža ali količina, določena s tehtanjem na strani prejemnika.

11. Privzeto, kazen

11.1. Če je pogodbenem partnerju očitno, da je pri dostavi neplačan ali da nima dogovorjene kakovosti, mora o tem takoj obvestiti B&B. V tem primeru je B&B upravičen vztrajati pri dostavi ali odstopu od dostave. Priglasitev ne povzroči izvzetja iz pogodbene kazni v skladu z naslednjo določbo. Sprejetje zamudne dostave/storitve ne pomeni opustitve kakršne koli odškodninskih zahtevkov, zlasti odškodninskih zahtevkov.

11.2 V primeru neizpolnitve obveznosti dobavitelj – razen če ni drugače dogovorjeno – plača pogodbeno kazen v znesku 0,5 % skupne vrednosti naročila na začenši zamudo ne glede na napako. Kazen je 12:00 opoldne na dan po dogovorjenem datumu dostave. B&B lahko odstopi od naročila brez določitve obdobja mirovanja, ne da bi B&B zaradi tega povzročil kakršne koli stroške. Odškodninski zahtevek za dodatno odškodnino še vedno ni prizadet.

12. Pomik, dodelitev terjatev

12.1.B&B ima pravico izravnati protitužitve ali terjatve, ki izhajajo iz obvestila o napakah v zvezi z nakupno ceno.

12.2. Dodelitev terjatev do B&B je dovoljen le s pisnim soglasjem B&B.

13. Odgovornost za izdelek

13.1 Dobavitelj nosi odgovornost za izdelek v zvezi z napakami v proizvodih, ki jih dostavi. Prevzame vse iz tega izhajajoče stroške in stroške (vključno s stroški kakršnega koli pravnega spora ali potrebnega ukrepa za pretvorbo ali odpoklic) in se zavezuje, da bo na zahtevo zagotovil zadostno zavarovanje odgovornosti za izdelke in to dokazal.

14. Zaupnost

14.1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta vse informacije v zvezi z drugo stranko, ki je v okviru pogodbenega razmerja prišla do njihovega znanja, obravnavali kot strogo zaupne in jih uporabljale izključno za izpolnitev tega sporazuma. Med sodelovanjem je vsaka pogodbenica odgovorna za zagotavljanje, da njeni zaposleni izpolnjujejo tudi ustrezne pravne določbe, zlasti določbe GDPR in DSG.

14.2. Stranke se zavezujejo, da bodo ohranile tajnost glede vsebine svojih sporazumov do tretjih oseb. To velja tudi za obdobje po prenehanju pogodbe.

14.3. Obveznosti zaupnosti se ne uporabljajo za podatke, ki jih je v času njenega spoznanja že poznala ena od strank ali ki so kasneje tej stranki postale splošno znane brez posredovanja in brez kršitve pogodbe. Obveznosti se prav tako ne uporabljajo za organe ali sodišča, razen če obstaja pravna pravica do zavrnitve pričanja.

15. Prepoved dela otrok

15.1 Dobavitelj se zavezuje, da ne bo zaposlil otrok. Dobavitelj zagotovi, da lastni dobavitelji med tem ne zaposlujejo otrok. Otroci so mlajši od 15 let. V primeru kršitve ima B&B pravico prekiniti vse pogodbene povezave s pogodbenim partnerjem s takojšnjim učinkom ali jih takoj prekiniti.

16. Skladnost

16.1 Pogodbeni partner je dolžan ne voditi dejanj, ki bi lahko privedle do kazenske odgovornosti za goljufije ali poneverbe, kršitev konkurence, dodeljevanje prednosti, sprejemanje ugodnosti, podkupovanje ali podobna kazniva dejanja (kazniva dejanja ali kazniva dejanja) v smislu StGB, VbVG, UWG itd.

17. Varstvo delavcev, varstvo okolja

17.1 Pogodbeni partner se zavezuje tudi, da bo v svojih dejavnostih skladen z ustreznimi pravnimi predpisi, zlasti predpisi o obravnavanju zaposlenih, in varnosti pri delu ter da bo delal na zmanjševanju škodljivih učinkov na ljudi in okolje.

17.2 Pogodbeni partner zlasti zagotavlja, da so dobave in storitve, ki jih je treba zagotoviti B&B, brez škodljivih snovi. Pogodbeni partner je odgovoren za okoljsko združljivost dobavljenih proizvodov in za vse posledične škode, ki izhajajo iz kršitve okoljskih predpisov in/ali onesnaževalne vsebine proizvodov, pod pogojem, da je odgovoren za kršitev okoljskih predpisov in/ali onesnaževalne vsebine proizvodov. Pogodbeni partner se zavezuje, da bo v primeru dobav/storitev in tudi pri dobavah ali pomožnih storitvah tretjih oseb skladen z okoljskimi predpisi, ki se uporabljajo za B&B.

17.3.B&B ima pravico, da spremlja izpolnjevanje obveznosti, ki jih kadarkoli predpostavljajo inšpekcijski pregledi na kraju samem, ter da od pogodbenega partnerja kadarkoli zahteva informacije in ustrezno dokazilo o izpolnjevanju predpostavk in v primeru bistvenih kršitev prekine vse pogodbene povezave s pogodbenim partnerjem s takojšnjim učinkom.

18. Trajnost

18.1.B&B od svojih dobaviteljev zahteva, da delujejo trajnostno glede:

  • delovnih pogojev in človekovih pravic (glede dela otrok in mladih delojemalcev, nagrajevanja in socialnih prejemkov, delovnega časa, sodobnega suženjstva, prisilnega dela, svobode združevanja in kolektivnih pogajanj, obremenjevanja);
  • izogibanja vsakršni diskriminaciji na podlagi vere, porekla, narodnosti, starosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti in podobnega;
  • varstva pri delu;
  • podjetniške etike.

19. Boj proti korupciji, pranju denarja

19.1 Pogodbeni partner se zavezuje (vključno z zaposlenimi ali predstavniki), da:

  • ne izvaja niti posrednih in niti neposrednih plačil tretjim, niti tretjih ne spodbuja k takšnim dejanjem ali jih pri tem podpira in prav tako tretjim ne zagotavlja večjih nagrad ali daril – to še zlasti velja za njegove kupce, zaposlene, družbenike ali vodstveno osebje – in prav tako kupcem (vključno z njihovimi zaposlenimi in poverjeniki) ne ponuja takšnih plačil/nagrad, ki glede na veljavne zakonske predpise (protikorupcijska obveza) veljajo za nezakonite in koruptivne prakse, ter jih prav tako ne sprejema sam ali dogovarja njihovega sprejemanja;
  • da spoštuje konkurenčno pravo in še zlasti kartelno zakonodajo (kartelnopravna obveza);
  • se vselej strogo drži protikorupcijskih, kartelnopravnih in obvez glede skladnosti poslovanja in zagotavlja, da te obveze izpolnjujejo tudi njegovi zaposleni in poverjeniki, ter da na svojem celotnem področju poslovanja skrbi, da deluje skladno s protikorupcijskimi in kartelnopravnimi obvezami in obvezami glede skladnosti poslovanja.

19.2 V primeru kršitve protikorupcijskih, protimonopolnih ali skladnih obveznosti

  • B&B je upravičen do nadomestila v skladu z zakonskimi zahtevami;
  • pogodbeni partner odškodnino ali odškodnino B&B za vse in vse terjatve tretjih oseb;
  • B&B ima pravico odpoveti pogodbo brez predhodnega obvestila v skladu z zakonskimi zahtevami.

20. Prepoved nagovarjanja

20.1. Pogodbeni partner se zavezuje, da se bo vzdržal vseh nagovarjanja in zaposlovanja zaposlenih v družbi B&B – ne glede na to, ali se izvajajo neposredno sami ali prek tretjih oseb, na primer s strani oseb, ki so zaradi pravnih vezi in konstrukcij v tesnem razmerju ali v odvisnosti s pogodbenim partnerjem, na primer kot hčerinska družba ali skupina.

20.2. "Zaposlitev" zaposlenega v B&B pomeni vsako obliko sodelovanja. To vključuje zlasti delovno razmerje, prosto ali pogodbeno delovno razmerje, pogodbo o delu ali sodelovanju v kateri koli drugi pravni obliki, na primer v obliki podjetja ali skupnega podjetja. "Zaposleni" podjetja B&B se ne razumejo samo kot zaposleni, temveč tudi kot samostojni podjetniki ali izvajalci ali podjetniki, temveč samo pod pogojem, da te osebe delujejo v imenu podjetja B&B.

20.3. Obveznost v skladu s 17.1. velja med pogodbenim razmerjem in tudi za obdobje treh let po prenehanju pogodbenega razmerja.

20.4. Za vsako kršitev te prepovedi nagovarjanja v skladu s to določbo se pogodbeni partner zavezuje, da si ne glede na zahtevek za sodno olajšavo B&B pridržuje pogodbeno kazen v višini 100.000,00 EUR.B&B pravico do uveljavljanja nadaljnjih zahtevkov.

21. Končne določbe

21.1 Pomožne sporazume, spremembe pogodbe in izjave vseh vrst mora B&B pisno potrditi za njihovo učinkovitost. To velja tudi za opustitev te formalne zahteve. Sprejem naročila, ki odstopa od naročila, predstavlja novo ponudbo in zahteva pisno sprejetje B&B.

21.2. Ponovno potrjena e-poštna sporočila izpolnjujejo pisno zahtevo po obrazcu.

21.3 Avstrijsko pravo se uporablja za izključitev pravil o navzkrižju prava mednarodnega in evropskega zasebnega prava ter prodajnega prava ZN.

21.4. Za pravne transakcije PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d. o. o. in PAPIRNICA VEVČE d.o.o. z dobavitelji ali izvajalci se ti GTC uporabljajo v skladu s slovensko zakonodajo.

21.5 Pravno neučinkovite določbe se nadomestijo z določbo, ki je pravno učinkovita in je najbližja gospodarskemu in pravnemu namenu neveljavne določbe.

21.6 Izključni kraj pristojnosti za vse pravne spore med dobaviteljem ali izvajalcem in B&B je Leoben, Avstrija. Za spore med dobavitelji ali izvajalci in PAPIRNICO VEVČE PROIZVODNJA d.o.o. ali PAPIRNICO VEVČE d.o.o., je ekskluzivni kraj pristojnosti Ljubljana, Slovenija.

 

Brigl & Bergmeister GmbH
Proleber Straße 10,.A-8712 Niklasdorf, Avstrija
FN 331483a, DVR 0618217

PAPIRNICA VEVČE d.o.o.
Papirniška pot 25, SI-1261 Ljubljana Dobrunje, Slovenija
Reg. Št. 5033721 Ljubljanskega okrožnega sodišča

PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o.
Papirniška pot 25, SI-1261 Ljubljana Dobrunje, Slovenija
Reg. Št. 8394474 Okrožno sodišče v Ljubljani

Prenesite datoteko PDF:


Splošni pogoji poslovanja (SPP) - Prodaja