Splošni pogoji poslovanja (SPP) - Prodaja

Splošni pogoji poslovanja (GTC) – Prodaja

Brigl & Bergmeister GmbH

PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o.

PAPIRNICA VEVČE d.o.o.

1. Veljavnost

1.1. Če se pogodbenici pisno ne dogovorita drugače, veljajo ti Splošni pogoji poslovanja ("GTC") za vse sporazume in obveznosti med B&B, PAPIRNICO VEVČE PROIZVODNJA d.o.o. in PAPIRNICO VEVČE d.o.o. in njihovimi strankami v zvezi s prodajo blaga. Nasprotujoči se ali odklonitveni pogoji kupca veljajo le v obsegu, v ko je B&B, PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o. ali PAPIRNICA VEVČE d.o.o. izrecno pisno privolila vnje. Ti GTC veljajo tudi za vse prihodnje transakcije s kupci, tudi če se v prihodnosti ne sklicuje na GTC. "B&B" enako pomeni Brigl & Bergmeister GmbH, PAPIRNICA VEVČE d.o.o. in PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o.

2. Ponudba, sklenitev pogodbe

2.1. Ponudbe so nezavezujoče za B&B. Vsi podatki ali informacije o kakovosti, ki jih vsebujejo podatkovni listov, brošure in druge ustne ali pisne informacije, so nezavezujoče smernice. Enako velja za vzorce in podobno.

2.2. Pogodba postane zavezujoča šele po pisni potrditvi naročila s strani B&B. Za njihovo učinkovitost morajo B&B pisno potrditi pomožne sporazume, spremembe pogodbe in izjave. To velja tudi za opustitev te formalne zahteve.

3. Cene, plačilni pogoji, roki

3.1. Če ni drugače dogovorjeno, so cene ex dela brez stroškov in stroškov prevoza ter brez veljavnega obveznega davka na dodano vrednost. Kupec nosi davek na dodano vrednost, vse stroške embalaže in prevoza, stroške, pristojbine, dajatve, druge davke in carine v zvezi z dobavami.

3.2 Enostranske prilagoditve cen b&B so dopustne v primeru sprememb cen surovin, obratovalnih stroškov in nihanja menjalnega tečaja ter veljajo za blago, ki še ni dobavljeno.

B&B ima poleg tega pravico, da lahko odstopi od naročila, če se če se eden ali več glavnih stroškovnih dejavnikov (cena celuloze, kemikalij, energentov ali prevozni stroški) od časa naročila in/ali zadnjega dogovora o cenah za B&B poveča za več kot 10 % (neto) in se najpozneje v 30 dneh po sporočilu o nameravanem odstopu od naročila ne doseže dogovor o višji ceni, prilagojeni spremenjenim okoliščinam.

3.3. Plačila se morajo plačati le ob obstoju ustrezne potrditve banke B&B (kreditna opomba). Plačila po menici, čeku in naročilu tretjim osebam ter kreditna pisma se lahko izrecno privolijo samo z B&B in se knjižijo le po prejemu zneskov B&B. Na zahtevo B&B mora stranka zagotoviti dokumente in informacije, da dokaže svojo kreditno sposobnost in obvesti B&B o poslabšanja kreditne sposobnosti. B&B ima poleg tega pravico, da lahko odstopi od naročila, če se če se eden ali več glavnih stroškovnih dejavnikov (cena celuloze, kemikalij, energentov ali prevozni stroški) od časa naročila in/ali zadnjega dogovora o cenah za B&B poveča za več kot 10 % (neto) in se najpozneje v 30 dneh po sporočilu o nameravanem odstopu od naročila ne doseže dogovor o višji ceni, prilagojeni spremenjenim okoliščinam.

3.4. Če Kupec ne plača na datum zapadlosti, lahko B&B brez poseganja v svoje druge pravice zaračuna neplačane obresti v znesku 1 % na mesec ter povračilo stroškov zbiranja. Povračilo vključuje zlasti stroške pobiranja in stroške dajatve odvetnikov (povračilo stroškov v skladu z Zakonom o tarifi odvetnikov – RATG). Poleg tega je treba za vsak opomin plačati interne pristojbine za opomin v višini 30,00 € plus DDV. Obdobje plačila se začne z datumom računa.

3.5.B&B lahko po svoji presoji od Kupca zahteva, da vnaprej plača dostavo.

3.6. Če kupec ne plača računov ali jih ne plača v celoti, je namen plačil izključno na B&B.B&B upravičen do izdelovanja vseh zapadlih računov in odpovedi nekaterih ali vseh pogodb s takojšnjim učinkom. V tem primeru lahko B&B po želji zahteva odškodnino za dostavo, dokler se vsi računi ne plačajo v celoti in se znesek računa za vsako odprto prodajo plača vnaprej.

4. Pridržna pravica, prepoved pobota

4.1. Kupec ni upravičen do odteganja plačila kakršnega koli zneska zaradi B&B. Poleg tega nima pravice do postopek, razen če B&B pisno ne prizna nasprotnih tožečk, če so nesporne ali jih je pravno določilo sodišče. Dodelitev terjatev kupca tretjim osebam ni dovoljen.

5. Dobava, prenos tveganj

5.1. Če ni dogovorjeno drugače, B&B določa vrsto pošiljke, pri čemer je pošiljka na tveganju in stroških kupca. Vrsta embalaže bo navedena v potrditvi naročila. Zavarovanje prevoza se izpelje le po izrecnem navodilu kupca in na njegov račun.

5.2. V primeru višje sile (točka 8.) je B&B upravičen do shranjevanja naročenega blaga na tveganje in stroške samega kupca ali pri prevozniku.

5.3. Tveganje izgube ali škode se prenese na kupca najpozneje po odpremi blaga. V primeru zamude pri dobavi, katere vzroki ležijo na območju odgovornosti kupca, se cenovna nevarnost prenese na kupca ob obvestilu o pripravljenosti za dostavo. Brez poseganja v druge pravice ima B&B pravico do odmika stroškov skladiščenja, ki se začnejo en mesec po uradnem obvestilu o pripravljenosti za odpremo, in da blago po lastni presoji izkorišča po brezplodnem poteku grace obdobja, odobrenega pisno z obvestilom o nameri.

6. Delne dobave, odstopanja

6.1. Pisna potrditev naročila določa čas, vrsto in količino dostave. B&B ima pravico do delne dostave.

6.2. Roki dobave in dobavni roki so le približni, razen če jih je B&B pisno zagotovil. Če začetek dobavnega roka ni bil določen, se dobavni rok začne z datumom potrditve naročila. Vendar B&B ni dolžan dostaviti, dokler ne bodo izpolnjene vse obveznosti kupca pred dostavo (npr. tehnične, gospodarske zahteve, uradne odobritve, soglasja in licence itd.). Če kupec zahteva spremembe po sprejemu naročila, se dobavni rok začne šele s pisno potrditvijo teh sprememb s strani B&B. Dobavni rok se ne začne šele, ko kupec dokaže, da je odprl kreditno pismo ali opravil predplačilo ali varščino – če se pogodbeno dogovorita. Dobavni rok je tisti, ki je v skladu z blagom, ki omejuje predmet dostave, če na zadnji dan dobavnega roka zapusti prostore B&B ali z obvestilom B&B v dobavnem roku, da je blago pripravljeno za odpremo.

7. Garancija, jamstvo

7.1. Kupec je dolžan vsako dostavo pregledati takoj po prejemu. Očitne napake (vključno s prevozno škodo), nepopolnost blaga ali druga odstopanja od potrditve naročila morajo biti takoj pisno prijavljene, najpozneje pa v 72 urah po prejemu dobave na namembnem kraju, pri tem pa navesti napake, pomanjkljivosti ali druga odstopanja ter številko računa. O skritih napakah (vključno z napakami, ki nastanejo med proizvodnjo), je treba takoj po odkrivanju poročati. Garancijski rok je tri mesece.

7.2. Okvarjene izdelke je treba hraniti pripravljene za pregled do B&B 14 dni po datumu obvestila in se ne smejo vrniti v B&B vnaprej. Na zahtevo B&B je treba vzorce pomanjkljivega blaga vrniti v B&B. Če kupec ne izpolnjuje te določbe, ni upravičen do zavrnitve blaga.

7.3. Do razjasnitve obvestila o napakah kupec zagotovi ustrezno skladiščenje in zavarovanje po polni prodajni ceni skupaj s stroški prevoza in skladiščenja v svojo korist in v korist B&B.

7.4. Kupec mora takoj obvestiti B&B o vseh napakah svojih strank glede dobavljenega blaga. V primeru neizpolnitve te obveznosti kupec ne sme uveljavljati nobenih zahtevkov do B&B, ki izhajajo iz pomanjkljivega blaga.

7.5. V primeru napak je B&B upravičen bodisi do izboljšanja blaga bodisi do znižanja kupne cene. Ni garancije za nepomembne napake.

7.6.B&B ni zavezan za škodo, ki se neposredno ali posredno pripisuje navodilom ali specifikacijam kupca, nepravilnemu obravnavanju, nameri ali malomarnosti kupca ali spremembi blaga s strani Kupca.

7.7.B&B ni zavezan, razen v primeru hude malomarnosti ali namena B&B, Za posljedične škode, kompenzacijska plačila, stroške ali izdatke, denarni izguba, izguba profita, izguba obresti ali za terjatve tretjih oseb, ki so ne predvidljive za B&B, pri čemer se celotna odgovornost B&B temelji na ceni blaga, ki je predmet zahtevka, v obsegu, ki ga dejansko krije zavarovalna terjatev B&B. Kupec je dolžan te omejitve odgovornosti v celoti prenesti na svoje stranke. Odškodninski zahtevki zoper B&B postanejo zakonsko zastaranje v treh mesecih po poznavanju škode in poškodovanca ter absolutno po 12 mesecih.

8. Višja sila

8.1. B&B ne jamči za zamujeno ali opuščeno ter pomanjkljivo izpolnitev svojih obveznosti, poleg tega ne gre za kršitev pogodbe, če je zamuda ali opustitev posledica razloga, na katerega B&B ne more vplivati (‚višja sila'), zlasti stavke, pandemije, nezadostne oskrbe z materialom ali energijo, pomanjkanja transportnih sredstev in podobnih dogodkov ali okoliščin. To velja tudi v primeru, da je do tovrstnega dogodka višje sile prišlo pri dobaviteljih B&B. Če dogodek višje sile nastopi med že obstoječo zamudo. Če pride do dogodka višje sile med že obstoječo zamudo, se obdobje mirovanja, dodeljeno B&B, konča šele po koncu višje sile. B&B bo kupca v najkrajšem možnem času obvestil o začetku in koncu dogodka višje sile.

8.2 Odgovornost za škodo, ki jo povzroči okvara infrastrukture tretje osebe, kot so internetna povezava, oskrba z energijo itd., je v vsakem primeru izključena.

9. Pridržek lastninske pravice

9.1. Dobavljeno blago ostane v lasti B&B, dokler Kupec ne plača vseh zneskov, ki jih dolguje B&B v zvezi z zadevno pogodbo, in vse druge obveznosti kupca do B&B, ki izhajajo iz zadevne pogodbe ali so v zvezi z njo izpolnjene. Vsaka obdelava dobavljenega blaga s strani kupca se opravi za B&B brez obveznosti za B&B. Če je dobavljeno blago obdelano z drugim blagom, ki ni v lasti B&B, B&B pridobi solastništvo novo proizvedenega blaga v sorazmerju z vrednostjo dobavljenega blaga ob predelavi.

9.2. Kupec je upravičen do prodaje dobavljenega blaga v okviru običajnega poslovanja. Vse terjatve, ki izhajajo iz take prodaje, so vnaprej dodeljene B&B in kupec se zavezuje, da bo izpolnjevati vse potrebne zahteve glede obveščanja javnosti za izvršitev takšne dodelitve. Če kupec prodaja blago, ki je v solastniški lasti družbe B&B, se dodelitev uporablja v obsegu solastniška deleža. B&B je upravičen do zbiranja dodeljenega zahtevka.

9.3. Kupec je dolžan blago, ki je še vedno v lasti B&B, ustrezno zaskrbeti pred vsemi običajnimi tveganji, zlasti proti požaru, vlomu ali poškodbi vode, da ga skrbno obravnava in ustrezno shrani.

9.4. Če kupec zamuja z zakasnjenim plačilom, ob upoštevanju roka odloga 10 delovnih dni, ima B&B pravico zahtevati vračilo dobavljenega blaga ali pobirati dobavljeno blago in ga prodati tretjim osebam, kot so (torej vključno z njihovo embalažo). Ena ali več teh dejanj se ne morajo ovlaščati za prenehanje zadevnih nalogov in kupca ne smejo sprostiti iz plačila fakturenih zneskov.

9.5.B&B ima po svoji presoji pravico odpoveti neplačani nalog, ne da bi omejil uveljavljanje svojih pravic s kršitvijo pogodbe s strani kupca ali v zvezi s kršitvijo pogodbe, zlasti glede odškodninskih zahtevkov.

10. Teža, kakovost

10.1. Če ni drugače navedeno, beseda tona (tudi kratica "t") pomeni 1.000 kilogramov. Dobavljena količina temelji na masi, ki jo je B&B določil v času izdelave in pakiranja blaga. Za zvitke se bruto teža določi za neto, vključno s školjkami, jedrci in končnimi pokrovi. Za papir v listih je teža enaka nominalni masi, kot je opredeljena v oddelku 10.3. Navedba B&B o dobavljeni količini je osnova pristojbine, ki jo mora plačati stranka, in oceno vseh kršitev pogodbe.

10.2 Naročilo za papir v običajni paleti izdelkov prodajalca je izpolnjeno v skladu s pogodbo, če prodajalec kupcu dobavi blago, ki odstopa od pogodbene količine, za nič več kot odstopanja, določena spodaj. Če kondi vsebuje več serij, kakor so opredeljene v oddelku 10.3, se vsaka serij obravnava ločeno. Za gramate do vključno 135 g/m2:

Dovoljena količina odstopanja

do 5 t +/- 15%

5 t bis <10 t                           +/- 10%

10 t bis <100 t                       +/- 5%

od 100 t +/- 5%

Pri barvnih kakovostih je dopustno še dodatno odstopanje reda velikosti ± 2,5 %.

Navedena odstopanja navzgor oziroma navzdol se podvojijo, če se je kupec dogovoril za maksimalno ali minimalno težo brez manevrskega prostora za prevelike ali nezadostne količine.

10.3 Kakovost: Grammage tolerance

Pojem „dobava“ pomeni celotno količino pogodbenega blaga, ki se dobavi v določenem terminu. „Del“ pomeni eno ali več enot papirja ene vrste in s specifičnimi lastnostmi, ki jih proizvede in ob istem času dobavi isti proizvajalec. „Enota“ pomeni zvitek, paleto ali druge transportne embalaže. „Gramatura“ pomeni težo v gramih na kvadratni meter. „Naročena gramatura“ pomeni gramaturo, določeno v pogodbi. „Dejanska gramatura enega lota papirja“ je aritmetična sredina gramature, ugotovljene na podlagi vzorcev in testiranj posameznega lota z uporabo priznanih standardiziranih metod, kot jih določa standard ISO 186, SCAN-P 6:75 ali ISO 536. „Neto količina“ za dobavo pol pomeni dobavljeno število pol, pomnoženo z njihovo pogodbeno površino, pomnoženo s pogodbeno gramaturo. „Toleranca“ gramature pomeni dopustno razliko med naročeno in dejansko gramaturo, izraženo v odstotkih naročene gramature.

En lot papirja šteje z vidika gramature za pravilno dobavljenega, če (1) se dejanska gramatura v odnosu do naročene nahaja znotraj tolerančnih vrednosti, določenih v tehničnih specifikacijah o produktu in (2) se testne vrednosti za posamezne enote nahajajo znotraj tolerančnih vrednosti, določenih v tehničnih specifikacijah o produktu.

10.4 Kakovost: velikost listov in širina zvitkov, tolerance

Dobava papirja šteje za izvedeno skladno s pogodbo, če dobavljene dimenzije (pri polah širina in dolžina; pri zvitkih pa širina) od pogodbeno določenih dimenzij ne odstopajo za več, kot je navedeno v nadaljevanju:

Pole
Obrez na prečnem rezalniku  ± 1 mm
Obrez na ploskem rezalniku ± 1 mm

Zvitki ± 1 mm

Najmanj 95 % vseh opravljenih meritev se mora nahajati znotraj navedenih tolerančnih vrednosti.

11. Varovanje tajnosti podatkov

11.1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta vse informacije v zvezi z drugo stranko, ki je v okviru pogodbenega razmerja prišla do njihovega znanja, obravnavali kot strogo zaupne in jih uporabile izključno za izpolnitev tega sporazuma. Med sodelovanjem je vsaka pogodbenica odgovorna za zagotavljanje, da njeni zaposleni izpolnjujejo tudi ustrezne pravne določbe, zlasti določbe GDPR in DSG.

11.2. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta ohranili tajnost glede vsebine svojih sporazumov do tretjih oseb. To velja tudi za obdobje po prenehanju pogodbe. Vendar ima B&B pravico, da se sklicuje na sodelovanje s stranko na referenčnih seznamih, dokler ga stranka ne prekliče.

11.3. Obveznosti zaupnosti ne veljajo za podatke, ki so bili javnosti znani že v času, ko je postala znana eni od strank ali so kasneje tej stranki postali splošno znani brez posredovanja in brez kršitve pogodbe. Obveznosti se prav tako ne uporabljajo za organe ali sodišča, razen če obstaja pravna pravica do zavrnitve pričanja.

12. Prepoved dela otrok

12.1.B&B izjavlja, da ne sme zaposlovati otrok in zagotavlja, da tudi lastni dobavitelji ne zaposlujejo otrok. Otroci so mlajši od 15 let.

13. Skladnost

13.1.B&B izjavlja, da ne bo zagrešil nobenih dejanj, ki bi lahko privedla do kazenske odgovornosti za goljufije ali poneverbe, kršitve konkurence, dodeljevanje prednosti, sprejemanje prednosti, podkupovanja ali podobnih kaznivih dejanj (kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj) v smislu StGB, VbVG, UWG itd.

14. Varstvo delavcev, varstvo okolja

14.1.B&B dalje izjavlja, da mora biti v skladu z ustreznimi pravnimi predpisi, zlasti predpisi o obravnavanju zaposlenih, in varnosti pri delu ter za delo pri zmanjševanju škodljivih vplivov na ljudi in okolje v svojih dejavnostih.

14.2.B&B jamči zlasti, da so dobave in storitve, ki jih je treba zagotoviti, brez škodljivih snovi. B&B izjavlja, da izpolnjuje okoljske predpise za dobave/storitve in tudi za dostavo ali pomožne storitve tretjih oseb.

15. Trajnost

15.1.B&B se zavzema za trajnostno ukrepanje v zvezi z:

  • delovnih pogojev in človekovih pravic (glede dela otrok in mladih delojemalcev, nagrajevanja in socialnih prejemkov, delovnega časa, sodobnega suženjstva, prisilnega dela, svobode združevanja in kolektivnih pogajanj, obremenjevanja);

  • izogibanja vsakršni diskriminaciji na podlagi vere, porekla, narodnosti, starosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti in podobnega;

  • varstva pri delu;

  • podjetniške etike.

16. Boj proti korupciji, pranju denarja

16.1.B&B pojasnjuje,

  • ne izvaja niti posrednih in niti neposrednih plačil tretjim, niti tretjih ne spodbuja k takšnim dejanjem ali jih pri tem podpira in prav tako tretjim ne zagotavlja večjih nagrad ali daril – to še zlasti velja za njegove kupce, zaposlene, družbenike ali vodstveno osebje – in prav tako kupcem (vključno z njihovimi zaposlenimi in poverjeniki) ne ponuja takšnih plačil/nagrad, ki glede na veljavne zakonske predpise (protikorupcijska obveza) veljajo za nezakonite in koruptivne prakse, ter jih prav tako ne sprejema sam ali dogovarja njihovega sprejemanja;

  • da spoštuje konkurenčno pravo in še zlasti kartelno zakonodajo (kartelnopravna obveza);

  • se vselej strogo drži protikorupcijskih, kartelnopravnih in obvez glede skladnosti poslovanja in zagotavlja, da te obveze izpolnjujejo tudi njegovi zaposleni in poverjeniki, ter da na svojem celotnem področju poslovanja skrbi, da deluje skladno s protikorupcijskimi in kartelnopravnimi obvezami in obvezami glede skladnosti poslovanja.

16.2. Seznami sankcij, kontrolni seznami in črni seznami hranijo podatke fizičnih in pravnih oseb z morebitnim tveganjem pranja denarja. Za pep, to je politično izpostavljene osebe, veljajo večje dolžnosti skrbnosti. B&B v okviru postopka registracije (postopek KYC) zato preverja, ali so novi ali obstoječi kupci na PEP ali seznamih sankcij.

17. Prepoved nagovarjanja

17.1. Kupec se zavezuje, da se bo vzdržil vseh nagovarjanja in zaposlovanja zaposlenih v B&B – ne glede na to, ali se izvaja neposredno ali prek tretjih oseb, na primer s strani oseb, ki so zaradi pravnih vezi in konstrukcij v tesnem razmerju ali v odvisnosti s Kupcem, na primer kot hčerinska družba ali družba skupine.

17.2. "Zaposlitev" zaposlenega v B&B pomeni vsako obliko sodelovanja. To vključuje zlasti delovno razmerje, prosto ali pogodbeno delovno razmerje, pogodbo o delu ali sodelovanju v kateri koli drugi pravni obliki, na primer v obliki podjetja ali skupnega podjetja. "Zaposleni" podjetja B&B se ne razumejo samo kot zaposleni, temveč tudi kot samostojni podjetniki ali izvajalci ali podjetniki, temveč samo pod pogojem, da te osebe delujejo v imenu podjetja B&B.

17.3. Obveznost iz 17.1. se uporablja v pogodbenem razmerju in tudi za obdobje treh let po prenehanju pogodbenega razmerja.

17.4. Za vsako kršitev te prepovedi nagovarjanja v skladu s to določbo se pogodbeni partner zavezuje, da si ne glede na zahtevek za sodno olajšavo B&B pridržuje pogodbeno kazen v višini 100.000,00 EUR.B&B pravico do uveljavljanja nadaljnjih zahtevkov.

 

18. Končne določbe

18.1. Ponovno potrjena e-poštna sporočila izpolnjujejo pisno zahtevo po obrazcu.

18.2. Avstrijsko pravo se uporablja za izključitev navzkrižnih pravil mednarodnega in evropskega zasebnega prava ter prodajnega prava ZN.

18.3. Za pravne transakcije PAPIRNICA VEVČE d.o.o. s strankami se ti GTC uporabljajo v skladu s slovensko zakonodajo.

18.4 Pravno neučinkovite določbe se nadomestijo z določbo, ki je pravno učinkovita in je najbližja gospodarskemu in pravnemu namenu neveljavne določbe.

18.5 Izključni kraj pristojnosti za vse pravne spore med stranko in B&B je Dunaj, Innere Stadt, Avstrija. Za spore med stranko in PAPIRNICO VEVČE d.o.o., je izključni kraj pristojnosti Ljubljana, Slovenija.

 

 

Brigl & Bergmeister GmbH
Proleber Straße 10,.8712 Niklasdorf, Avstrija
FN 331483a, DVR 0618217

PAPIRNICA VEVČE d.o.o.
Papirinška pot 25,.1261 Ljubljana-Dobrunje, Slovenija
GR 10033100, Reg. Ne, 5033721

PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o.
Papirinška pot 25, 1261 Ljubljana-Dobrunje, Slovenija,
GR 2019/10240, Reg. Ne, 8394474000

Status: December 2021