družb Brigl & Bergmeister GmbH in Papirnice Vevče d.o.o.

1. Področje veljavnosti

1.1 Ti Splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za vse poslovne odnose družb Brigl & Bergmeister GmbH in Papirnica Vevče d.o.o. s kupci izdelkov vsake od navedenih družb (v nadaljevanju: B&B). Pri tem je izrecno dogovorjeno, da kupčevi splošni pogoji poslovanja, kolikor jih ta ima, ne veljajo, če so v nasprotju z določili teh SPP ali če bi bili z vidika pravnega položaja, kot ga določa zakonodaja, v škodo omenjenih družb.

1.2 Ti SPP veljajo tudi za vse v prihodnje sklenjene pogodbe, in sicer tudi v primeru, da se ta dokument ne bi uporabljal, in tedaj, ko se SPP v korespondenci izrecno ne omenjajo.

2. Ponudbe, pisni dogovori

2.1 Vse ponudbe B&B so nezavezujoče. Ponudba postane za B&B zavezujoča šele, ko kupec od B&B prejme pisno potrditev naročila.

2.2 Ponudbe, naročila, dodatni dogovori, spremembe pogodb in vse izjave, ki jih da ali dogovori B&B, začnejo veljati šele, ko jih B&B pisno potrdi. To velja tudi za morebitno odpoved formalnim postopkom.

3. Cene

3.1 Cene, navedene v potrditvi naročila, veljajo le za naročilo, na katerega se ta potrditev nanaša, vendar pa si B&B pridržuje pravico, da lahko v primeru spremembe cen surovin, stroškov dela in drugih stroškov obratovanja ter menjalnih tečajev izvede uskladitev cen tudi za tiste dobave, ki na dan začetka veljavnosti uskladitve cen še niso bile dobavljene.

4. Dobavni roki

4.1 Dobavni roki B&B, se razumejo kot nezavezujoči ocenjeni roki. Vsi dobavni roki začnejo teči z dnem podpisa dokončnega in popolnega pisnega dogovora o vseh podrobnostih naročila, najbolj zgodaj pa z dnem, ko B&B svojo potrditev naročila odda na pošto. V primeru zamud z dobavami ima kupec pravico, da B&B s priporočeno pisemsko pošiljko obvesti o svoji želji po odstopu od pogodbe o dobavi, če B&B v roku štirih tednov po prejemu takšnega obvestila ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti.

4.2 Če so za nastajanje zamud krivi ukrepi državnih organov ali dogodki, ki so posledica višje sile (glej tč. 4.3), in to prizadene B&B ali njene dobavitelje ali podjetja, ki jih B&B vključuje v izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti, ali če gre za druge izredne okoliščine, ki ne nastanejo po krivdi B&B in bistveno ovirajo izpolnjevanje njenih pogodbenih obveznosti ali onemogočajo proizvodnjo ali dobavo njenih izdelkov, se dobavni roki ustrezno podaljšajo, najmanj pa za dolžino trajanja takšnih izrednih okoliščin. Če takšna zamuda traja več kot dva meseca, je vsak pogodbenik upravičen do pisne odpovedi pogodbe, ki se nanaša na zapoznelo dobavo. Kupec je v takšnem primeru dolžan B&B dati naknadni 14-dnevni rok. Če proizvedenih izdelkov po zdravi človeški presoji kupcu ni mogoče dobaviti, ima B&B pravico, da te izdelke na kupčeve stroške in njegovo odgovornost uskladišči, pri čemer se ti izdelki kupcu zaračunajo enako, kot če bi mu bili dobavljeni.

4.3 Višja sila pomeni okoliščine, na katere pogodbenik ne more vplivati, vključno (ne pa tudi izključno) z (i) vojno, vojnimi dejanji, sovražnostmi (z vojno napovedjo ali brez nje), invazijo, vpadom sovražnih enot, dejanji sovražnih vojsk, narodov ali sovražnikov, (ii) nemiri, vstajami proti obstoječi državni oblasti, upori, kaosom, (iii) zakoni ali akti vlad, upravnih organov ali sodišč, ki ustavijo, onemogočijo, prekinejo ali ovirajo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, dobave in/ali zagotavljanje in/ali distribucijo surovin in/ali energentov in/ali drugih virov, pomembnih za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, (iv) poplavami, požari, požigi, viharji, udari strele, neurji, orkani, nesrečami, (v) epidemijami, boleznimi, potresi, zemeljskimi in snežnimi plazovi, terorističnimi dejanji, ugrabitvami, sabotažami, vandalizmom in drugimi kriminalnimi dejanji, ki imajo za posledico uničenje, (vi) poškodbami opreme, strojev, obratnih sredstev ali lastnine, pomanjkanjem pogonskih sredstev ali energentov, (vii) smrtjo, poškodbami ali boleznimi ključnega osebja.

4.4 Kupec se odreka vsem terjatvam do B&B iz naslova zamude ali neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, razen v primeru ko so zamude ali neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti posledice naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti.

5. Reklamacije, omejitve jamstva, odškodnine, odgovornost za izdelke

5.1 Kupec je dolžan izdelke takoj po njihovem prispetju na kraj dobave pregledati. Vse terjatve iz naslova reklamiranih pomanjkljivosti je pri B&B dolžan v pisni obliki uveljavljati takoj, ko jih opazi (ali bi jih moral opaziti), vendar pa ne pozneje kot osem dni po prispetju izdelkov na kraj dobave, saj v nasprotnem primeru izgubi pravico uveljavljanja reklamiranih pomanjkljivosti. Vse terjatve iz naslova reklamiranih skritih pomanjkljivosti (ki jih ni bilo mogoče ugotoviti med skrbnim pregledom ob prevzemu) se zavrnejo, če se B&B v pisni obliki ne sporočijo takoj po njihovem odkritju, vendar pa ne pozneje kot v treh mesecih od dneva prevzema proizvodov na prevzemnem kraju, dogovorjenem z B&B. Velja, da se je kupec odpovedal zahtevkom, če je izdelke, ki jih reklamira, že uporabil za nadaljnjo predelavo.

5.2 Garancijski rok traja tri mesece. Če kupec pomembne pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti, sporoči pravočasno in jih B&B tudi prizna, je B&B po lastni presoji dolžna reklamirane izdelke ali zamenjati ali pa kupcu vrniti kupnino za zavrnjene izdelke. Če gre za manj pomembne pomanjkljivosti, jamstvo oziroma druge pravice ne obstajajo. Kupčeve pravice se omejujejo na omenjeno vračilo kupnine ali zamenjavo izdelkov. Kupec nima nikakršnih drugih pravic. B&B še zlasti ne jamči kakršnihkoli odškodnin. B&B v nobenem primeru ne odgovarja za posredno ali posledično škodo ali zahtevke iz naslova neznatne malomarnosti.

5.3 Reklamirane izdelke je mogoče B&B vrniti le, če ta predhodno pisno potrdi, da jih bo sprejela.

5.4 Zahtevki v povezavi ali iz naslova pomanjkljivih izdelkov ali izdelkov, ki kako drugače ne ustrezajo pogodbenim zahtevam, v nobenem primeru ne morejo biti višji od zneskov, navedenih na računih za takšne reklamirane izdelke.

5.5 Odgovornosti B&B za izdelke ni mogoče uveljavljati za škodo, ki nastane podjetniku in ni osebna škoda.

5.6 Kupec se je dolžan s svojimi kupci dogovoriti, da omejitve jamstva in odgovornosti iz teh SPP veljajo tudi za njihove morebitne zahtevke in po možnosti tudi za zahtevke njegovih kupcev.

6. Plačilni pogoji

6.1 Posebni plačilni pogoji veljajo le, če jih B&B pisno potrdi. Če se posebni plačilni pogoji ne dogovorijo, B&B naročene izdelke pošlje, ko prejme plačilo vseh svojih odprtih terjatev.

6.2 Če kupec v celoti ne poravna enega ali več računov, ali če B&B po podpisu pogodbe izve, da se je kupčevo finančno stanje poslabšalo, vsi računi B&B zapadejo v takojšnje plačilo. B&B je v takšnem primeru upravičena do odpovedi vseh pogodb, ki se nanašajo na odprte dobave, lahko zahteva plačila odškodnine ali pa neizvedene dobave zadržuje toliko časa, dokler kupec ne poravna vseh odprtih računov in ne nakaže predplačila za morebitne ostale dobave.

6.3 Če kupec računov B&B ne plača v roku, mu B&B zaračuna z zakonom določene zamudne obresti po obrestni meri, ki velja za posle med podjetji, najmanj pa v višini 1 % mesečno. B&B je poleg tega upravičena zaračunati davek na dodano vrednost, kolikor se ta uporablja, in stroške opomina v višini EUR 10,- (plus DDV) za vsak opomin in honorarje svojih odvetnikov po ustreznih tarifah.

6.4 Kupčeva plačila veljajo za izvedena le, če se nakažejo na bančni račun, naveden v računu za posamezno dobavo. Zneski, nakazani z bančnim nakazilom, štejejo za v celoti plačane šele, ko so nepreklicno knjiženi v dobro bančnega računa B&B. Plačila z uporabo menic, čekov ali nalogov, izdanih tretjim, v katerih se ti pozovejo, naj izvedejo plačilo B&B, so mogoča le v primeru, da se B&B s tem izrecno strinja; takšna plačila veljajo za izvedena šele, ko jih B&B nepreklicno prejme. Če se plačilo izvede z uporabo akreditiva, se ta listina dobavitelju skupaj s potrdilom njegove banke predloži v roku, ki ga določi dobavitelj. Če kupec te svoje obveznosti ne izpolni, je dobavitelj upravičen do odpovedi pogodbe.

6.5 Kupec je B&B na njeno željo dolžan posredovati vse informacije in dokumente, ki se nanašajo na njegovo boniteto. Kupec se zavezuje, da bo v primeru poslabšanja svoje bonitete o tem nemudoma obvestil B&B, oziroma jo obvestil o vsakem dogodku, ki zmanjšuje njegovo sposobnost poravnave plačil B&B za njene dobave.

7. Lastninski pridržek

7.1 B&B ostaja lastnik vseh izdelkov vse dotlej, dokler kupec ne izpolni vseh svojih plačilnih obveznosti, ki izhajajo iz njegovega poslovnega odnosa z B&B. Če se plačilo izvede z uporabo menice ali čeka, ostane B&B lastnik vseh izdelkov vse dotlej, dokler kupec ne izpolni vseh svojih obveznosti. Lastninski pridržek pomeni torej tudi zavarovanje regresnih zahtevkov B&B do kupca iz naslova menic ali čekov.

7.2 Kupec je upravičen do nadaljnje prodaje izdelkov, za katere velja lastninski pridržek B&B, ali pa jih lahko uporabi v proizvodne namene, pod predpostavko da do tega prihaja v okviru običajnega poslovnega procesa in da kupec ne zamuja s svojimi plačilnimi obveznostmi do B&B. Če B&B odobri plačilni rok, lahko kupec izdelke prodaja dalje zgolj z lastninskim pridržkom. Kupec s tem vse zahtevke (vključno z vsemi zahtevki, ki se glasijo na saldo tekočih bančnih računov in zahtevki za vrnitev izdelkov), ki jih ima do svojih kupcev iz naslova nadaljnje prodaje dobaviteljevih izdelkov ali iz naslova morebitne razveze takšnih pogodb o nadaljnji prodaji, ali druge podobne zahtevke (vključno z zahtevki iz naslova zavarovalnih pogodb, zahtevki iz naslova neupravičene pridobitve premoženjskih koristi, zahtevki iz naslova nedovoljenih dejanj in podobnega) odstopi B&B za zavarovanje. Kupec je vse takšne odstope svojih zahtevkov dolžan zabeležiti v svojih poslovnih knjigah.

7.3 Kupčeva pravica do nadaljnje prodaje ali uporabe izdelkov šteje za preklicano, če kupec ne poravna odprtih terjatev B&B ali tretjih oseb ali če se uvede ali zahteva uvedbo stečajnega ali drugega podobnega postopka ali če si tretje osebe prizadevajo za uvedbo izvršilnega postopka v zvezi s terjatvami, odstopljenimi po tč. 7.1 teh SPP, ali v zvezi z izdelki, za katere velja lastninski pridržek B&B, ali v zvezi s kupčevim drugim premoženjem ali v zvezi z družbenikom z osebno odgovornostjo; v takšnem primeru kupec nima več pravice do nadaljnje prodaje ali uporabe izdelkov, za katere velja lastninski pridržek B&B. Pred svojim stečajem oz. rubežem blaga, ki je last B&B, je kupec dolžan brez posebnega zahtevka B&B pred pristojnim organom overiti svoj podpis na pogodbi ali drugi listini, ki vsebuje določilo o pridržku lastninske pravice.

7.4 Kupec je dolžan B&B sporočiti odstopljene terjatve in dolžnika; to njegovo sporočilo mora vsebovati vse podatke, ki bi jih B&B lahko potrebovala za izterjavo plačila teh terjatev. Kupec je dolžan B&B posredovati vse potrebne ali koristne informacije in vso pomembno dokumentacijo in o odstopu obvestiti tudi dolžnike. Če tretje osebe v zvezi z izdelki, za katere velja lastninski pridržek B&B, ali pa se tičejo terjatev, ki so bile odstopljene B&B, zahtevajo izvedbo izvršilnih ukrepov, je kupec dolžan B&B ter tretje osebe, upravičene do zahtevkov, in izvršilne organe seznaniti z lastninskim pridržkom in odstopom.

7.5 Če se izdelki, za katere velja lastninski pridržek B&B, pomešajo ali predelajo z drugimi premoženjem, pridobi B&B svoje lastništvo na teh novih izdelkih (ali mešanih izdelkih) skladno z vrednostjo izdelkov, za katere je B&B imela lastninski pridržek. Vsako takšno proizvajanje ali mešanje izdelkov, za katere velja lastninski pridržek B&B, šteje za dejanje, ki ga kupec izvede v imenu B&B. Kupec je dolžan takšne nove izdelke skladiščiti za B&B. Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za lastništvo, ki ga ima B&B na teh izdelkih.

7.6 Če kupec krši pogodbene dolžnosti, ima B&B pravico, da prevzame v posest vse izdelke, za katere velja njen lastninski pridržek, in po potrebi zahteva odstop zahtevkov za izročitev, ki jih ima kupec do tretjih oseb, če do tega odstopa ne pride že skladno z določili teh SPP.

8. Teža in kakovost

8.1 Teža (masa): Če ni določeno drugače, pomeni beseda tona (in tudi njena okrajšava t) 1.000 kilogramov.

8.2 Količina: Dobavljena količina je navedena kot teža oziroma temelji na teži, ugotovljeni v času izdelave in embaliranja izdelkov. Pri zvitkih šteje bruto teža za neto težo in vključuje ovoj, jedro in končni pokrivali. Pri papirju v polah ustreza teža neto teži skladno z definicijo iz tč. 8.4.

Dobavljena količina je odločilnega pomena za znesek, ki ga je dolžan plačati kupec, in tudi za ugotovitev, ali gre za tolikšno odstopanje od pogodbeno določene količine, da je mogoče za nakup trditi, da ni izveden skladno s pogodbenimi določili.

8.3 Količina, tolerance: Naročilo papirja v okviru prodajalčevega običajnega sortimenta izdelkov šteje za izpolnjeno skladno s pogodbenimi določili, če prodajalec kupcu dobavi izdelke, ki od pogodbene količine ne odstopajo za več, kot znašajo spodaj določene tolerance. Če posamezna dobava obsega več lotov v smislu definicije tč. 8.4, se vsak lot obravnava ločeno.

Za gramature do vključno 135 g/m2

pogodbena količina dopustno odstopanje
do 5 ton ±15 %
od 5 ton do 10 ton ±10%
od 10 ton do 100 ton ±5 %

100 in več

±3 %
Pri barvnih kakovostih je dopustno še dodatno odstopanje reda velikosti ± 2,5 %.

Navedena odstopanja navzdol oziroma navzgor se podvojijo, če se je kupec dogovoril za maksimalno ali minimalno težo brez vsakršnega manevrskega prostora za prevelike ali nezadostne količine.

8.4. Kakovost: tolerance gramatur

a) Opredelitev pojmov

Dobava pomeni celotno količino izdelkov, ki jo pokriva pogodba in se dobavi ob določenem času. Lot pomeni eno ali več enot papirja ene vrste in s specifičnimi lastnostmi, ki jih proizvede in ob istem času dobavi en in isti proizvajalec. Enota pomeni zvitek, paleto ali druge transportne embalaže. Gramatura pomeni težo v gramih na kvadratni meter. Naročena gramatura pomeni gramaturo, določeno v pogodbi. Dejanska gramatura enega lota papirja je aritmetična sredina gramature, ugotovljene na podlagi preizkusov in testiranj posameznega lota z uporabo priznanih standardiziranih metod, kot jih določa standard ISO 186, SCAN-P 6:75 ali ISO 536. Neto količina za dobavo pol pomeni dobavljeno število pol, pomnoženo z njihovo pogodbeno določeno površino, pomnoženo s pogodbeno določeno gramaturo. Toleranca gramature pomeni dopustno razliko med naročeno in dejansko gramaturo, izraženo v odstotkih naročene gramature.

b) Pogoji
En lot papirja šteje z vidika gramature za pravilno dobavljenega, (1) če se dejanska gramatura v odnosu do naročene giblje znotraj toleranc, določenih v tehničnih specifikacijah in (2) če se testne vrednosti za posamezne enote giblje znotraj toleranc, določenih v tehničnih specifikacijah.

8.5. Kakovost: velikost pol in širina zvitkov, tolerance

Dobava papirja šteje za izvedeno skladno s pogodbo, če dobavljene dimenzije (pri polah širina in dolžina, pri zvitkih pa širina) od pogodbeno določenih dimenzij ne odstopajo za več, kot znašajo spodaj navedene tolerance:

Pole
prebiralni prečni rezalnik obrez ± 1 mm
ploski rezalnik obrez ± 1 mm

Zvitki ± 1 mm

Najmanj 95 % vseh opravljenih meritev se mora gibati znotraj navedenih toleranc.

9. Druge določbe

9.1 Odstop kupčevih terjatev do B&B je dopusten le s predhodnim pisnim soglasjem B&B.

9.2 Kupec ni upravičen do pobota terjatev B&B s protiterjatvami ali zadrževanja plačil s sklicevanjem na pomanjkljivosti dobavljenih izdelkov.

9.3 Če posameznih določb teh SPP ali pogodb, ki jih dopolnjujejo ti SPP, ne bi bilo mogoče v celoti ali le delno izvrševati, to v ničemer ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Pogodbenika vsako neizvršljivo določbo zamenjata z novo, ki v čim večji možni meri ustreza ekonomskemu cilju, za katerim stremi neizvršljiva določba.

9.4 Za te SPP in vse pogodbe, sklenjene med B&B in kupci, velja zakonodaja po sedežu B&B (avstrijska oz. slovenska) z izključitvijo mednarodnega trgovinskega prava UNCITRAL. Za vse morebitne spore je pristojno izključno sodišče po sedežu B&B (Dunaj ali Ljubljana), vendar pa ima B&B pravico, da lahko tožbene in druge postopke sproži tudi pri vsakem drugem pristojnem sodišču.

Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od februarja 2013.